حمید

حمید

بيانيه جبهه دموكراتيك ايران در باره اعدامهاى گسترده

.حكم اعدام جنايت مقدس جمهورى اسلامى و بر ضد حقوق بشر است، آنرا محكوم مى كنيم

حكومت تروريستى و تروريست پرور جمهورى اسلامى، نه بدليل حمايت و حفظ منافع مردم و كشور ما ايران كه بدليل حفظ حكومت فاسد خود است كه دست به جنايت ميزند، اعدام يكى از راههاى اقدام به جنايت مقدس است، جناياتى كه در شنيع ترين شكل خود صورت مى گيرد، در واقع اين ايدئولوژى دينى جمهورى اسلامى و روحانيون جنايتكار حاكم هستند كه هر روز انسانهاى بيشترى را به كام مرگ و نيستى مى كشاند و هر روز بر گستره جنايات حكومت مى افزايند.

 سوگ من از تو، سُرور تو از من

سوگ نامه ای است از زبان زندانی برای چهارشنبه سوری. همه آن هزاران هزار نفری که ۳۶ سال گذشته به هر دلیل، بازداشت، بازجویی و زندانهای جمهوری اسلامی را درک کرده اند، این سوگ نامه را به خوبی فهم خواهند نمود . از همان لحظه ای که شهروند ایرانی، اعم از سیاسی، عقیدتی یا غیراز آن، از سوی والیان حکومت الله، احضار یا بازداشت شده یا مغول وار به درون خانه اش می ریزند،

 

 

ایرانی دموکرات، بپا خیز!

هم میهنان گرامی ،سازمان و تشکلها، با دروودهای گرم؛

می خواهم چند موضوع بسیار ساده اما در عین حال سرنوشت ساز را با شما در میان بگذارم و راه حل را از شما بخواهم. باخودم می اندیشم، چرا ما مردم ایران تصمیم نمی گیریم خود را ازاین وضعیتی که درآن گرفتار شده ایم رها سازیم و همچون سایر ملل متمدن، زندگی رو به پیشرفت با رفاه وآزادی را درپیش بگیریم؟!!

یکی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلام «برابری حقوق زن و مرد در کلیه زمینه ها » است.جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران نیز عزم خود را جزم نموده است در چارچوب اعلامیه و خواسته های به حق طبقات و صنوف گوناگون اجتماعی، از برابری حقوق زنان و مردان حمایت کند.

درود بر ياران گرامى و شيفتگان راه آزادى : امروز مهرشيد ايرانى بيست و سومين روز از ماه فروردين از راديو فرهنگ گفتگو داشتم همزمان با آقاى عباس خرسندى دبير جبهه دمكراتيك ايران برون مرز و آقاى محمد زمانى سخنگوى جبهه دموکراتيك ايران

صفحه5 از7
Go to top