درود بر دوستان مهربان : از راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند امروز بخش سوم  اين منظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم

درود بر دوستان مهربان : از هفته گذشته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند امروز بخش دوم اين منظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم ،

درود بر دوستان مهربان : از اين هفته در راديو فرهنگ منظومه شيوا و حماسه اى جهانگير نامه را در ده بخش و يا ده هفته بشكل سلسله وار براى دوستاران فرهنگ و ادب پارسى خواهم خواند امروز بخش نخست و يا پيشگفتار اين متظومه را از راديو فرهنگ براى دوستان شنونده بر شمردم

صفحه3 از3
Go to top