گزارش فساد و اختلاس بنیاد شهید - سازمان اقتصادی کوثر

مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد: - حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و ارشد جامعه، و دیگري در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی. میان فساد حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان افرادي فاسد و فاسق باشند، بنا بر اصل «الناس - حوزه مردم و جامعه. علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان صالح را به سمت و سوي فساد خواهند کشاند و اگر این حاکمان مقاومت کنند، مردم فاسد با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برداشته و کاگزارانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندکی تأمل درستی آن روشن و در تاریخ، شواهد فراوانی را براي آن می توان یافت. 

داستان بنیاد شهید و مسائل پشت پرده آن از رمز و رازهاي عجیب در ایران است. این سازمان عریض و طویل که براي حمایت از خانواده هاي کشته شدگان جنگ ایران و عراق تاسیس شد، خود به یکی از بزرگترین قطب هاي اقتصادي و البته اختلاس در ایران تبدیل شده که در همه گونه کسب و کار تجاري از انرژي و فروشگاههاي زنجیره اي تا معدن و مرغداري و بانکداري در حال فعالیت است. داستان این خانه ي هزار تو، مانند داستانهاي هزار و یک شب جذاب و آموزنده است. آنچه در این دکان پرسود تاکنون رخ داده هم عجیب و مهیج و هم دردناك و تاسف آور است. از منظر هر گروهی که نگریسته شود این سازمان پول ساز بسیار جذاب و دلنشین می باشد. چه براي خانواده هایی که سرپرست خود را در طی جنگ ویرانگر با عراق از دست داده اند و این سازمان قرار است حامی آنان در سالهاي سخت زندگی بدون پدر برایشان باشد، وچه افرادي که براي چرخاندن امور این سازمان انتخاب شده اند تا از خوان گسترده اي که از خون جوانان ایران زمین تهیه شده بهره ها ببرند. داستان بنیاد شهید داستان بهشتی است که هر کسی به آن وارد شود دیگر قصد خروج را ندارد، و این بهشت پول ساز که بارها داراییهایش براي امور مختلف چه اختلاس و رشوه خواري و چه تاثیر گذاري بر انتخابات و خریدن راي، مورد سوء استفاده قرار گرفته، اکنون وارد دوره اي جدید و بازي جدیدي شده است. بنیاد شهید از گذشته و مشخصا در دوران زریبافان سعی در توسعه برخی فعالیت هایش داشت. ورود به عرصه هایی همچون انرژي، بانک، بورس، مرغداري و گاوداري، ساختمان سازي و ... نمونه هایی از این دست است. دوران زریبافان با تاسیس بانک دي نقطه عطف و ریشه ي شروع داستانهایی بود که امروز ساقه ها و برگهاي آن بیرون زده است. امروز دیگر اختلاس عجیب و غریب بانک دي که مدیر عامل آن از طرف میعاد صادقی (خواهر زاده و داماد ریاست بنیاد شهید حجت الاسلام شهیدي و باجناق ....) منصوب شده بر کسی پوشیده نیست. در واقع باید ریشه ي این همه اتفاقات ریز و درشت را در افرادي که بعنوان مدیران ارشد در بنیاد شهید هستند جستجو نمود و در این نوشتار هدف نیز روشن کردن واقعیت این افراد و تیم هاي فساد سازمان یافته و پشت پرده آن است. بنیاد شهید دو بازوي مهم اقتصادي دارد: سازمان اقتصادي کوثر و موسسه شاهد. هر کدام از این بنگاه هاي پر توان اقتصادي دکانی براي کاسبی و لانه ي افراد سیاسی متنوعی هستند که از امکانات آن براي امور شخصی و یا حزبی استفاده می کنند. این افراد که اکثرا نیز هیچ ضرري از جنگ با عراق و یا حوادث بعد از آن ندیده اند، تناول از این سفره ي بی انتها را حق خود دانسته و آن را ملک لا یملک خود می پندارند. نمونه ي بارز این جریان سالهاست که در سازمان اقتصادي کوثر در حال رخ دادن است و هرچه بر توان اقتصادي آن افزوده میشود، فساد و تبانی و معاملات سیاسی براي سرپوش گذاشتن بر اختلاس هاي آن بیشتر از گذشته نمود پیدا می کند که این امر ناشی از سیاستی است که سالهاست در بنیاد شهید وجود دارد و آن عدم درز مسائل و مشکلات مختلف این بنیاد به خارج از آن است. سیاستی که قربانیان و طرفداران خاص خود را دارد و تا کنون نیز توانسته موفق عمل نماید. این نوشتار صرفا به سازمان اقتصادي کوثر می پردازد، چرا که بخش اعظم اقتصاد بنیاد شهید را در عرصه هاي گوناگون و انحصاري در اختیار داشته و طی سالهاي گذشته و با روي کار آمدن محمد رضا اسکندري (وزیر مخلوع جهاد کشاورزي احمدي نژاد و از افراد منصوب به محمد جواد ایروانی یکی از معاونت هاي مهم بیت رهبري) هم دامنه فعالیتهایش گسترده تر شده و هم فساد هاي اقتصادي و اخلاقی آن. آنچه در مورد محمد رضا اسکندري و حلقه یاران نزدیکش عجیب است نه فساد ها و اختلاسهاي متعدد و گاها حمایت مالی از کاندیدا هاي ریاست جمهوري مانند سعید جلیلی، بلکه حضور کم رنگ آنان در انظار عمومی و البته پر رنگ در صحنه هاي انتخاباتی است. این گروه باقیمانده از دوران احمدي نژاد صرفا براي امور اقتصادي و با حمایت همه جانبه ي معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبري در سازمان اقتصادي کوثر باقی نمانده اند، بلکه اهداف پشت پرده بسیار کلان و پیچیده تر از این واقعیت ها است و نگارنده این نوشتار سعی در بیان ابعاد متنوع این حاشیه هاي سیاسی دارد. آن چه سعی در بیان آن داریم، از منابع درون سازمانی بنیاد شهید و سازمان اقتصادي کوثر گرفته شده و سالها در لایه هاي پنهان مدیریتی آن پنهان بوده است. حضور افرادي با سابقه مدیریت طولانی در بنیاد شهید و تیم هاي قدرت سیاسی که در آن راستا شکل گرفته عامل اصلی و شالوده ي تمامی اتفاقات امروزه آن است. خواننده این نوشتار حق دارد تا در مورد تمامی جنبه هاي آن تحقیق و حقیقت را آنگونه که شایسته می داند برداشت نماید. ساختار قدرت و فساد در بنیاد شهید یکسان و صرفا از یک گروه نیست، ولی حلقه اصلی و البته تمامی حلقه هاي ثانویه همگی چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اسفندیار رحیم مشایی ختم می شود. مسعود زریبافان ریاست اسبق بنیاد شهید و حتی محمد علی شهیدي رئیس فعلی آن نیز از منصوبین و مرتبطین مستقیم با مشایی می باشند. علی الخصوص شهیدي که با حمایت مشایی به ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوري رسید و از همان زمان براي ورود به جبهه اصلاح طلبان و شخص حسن روحانی که از دوستان نزدیک وي بود انتخاب گردید تا جانشین زریبافانی باشد که تحقیق و تفحص مجلس و علی الخصوص شخص خجسته رییس این هیئت پاي خود را بر روي گلوي او گذاشته بودند تا به مطامع سیاسی خود دست یابند. سال 1388 و پس از محسن مهر علیزاده، محمد رضا اسکندري از طرف زریبافان براي ریاست سازمان اقتصادي کوثر انتخاب می شود. انتخاب او نه بر اساس دوستی با زریبافان، که بر اساس توصیه و حمایت محمد جواد ایروانی صورت می پذیرد. همان شخصی که واسطه براي حضور اسکندري در بیت رهبري و پیشنهاد طرح خودکفایی گندم از طرف اسکندري و جلب موافقت بیت رهبري شده و علی رغم مخالفت هاي حجتی (معاونت وقت جهاد کشاورزي) با آن نهایتا آن را عملی ساخته و موجب رسیدن به پست وزارت براي اسکندري می شود. نقش پشت پرده ایروانی در سر پوش نهادن به تخلفات گسترده امروز سازمان اقتصادي کوثر بسیار مهم و اساسی است. او هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذ بوده و هم کلیه عملیاتهاي حسابرسی موسسه مفید راهبر (مسئول حسابرسی شرکتهاي تحت نظر بیت رهبري) زیر نظر او صورت می گیرد. ایروانی از صاحب نفوذ ترین و مهمترین اعضاي مهم حلقه ي مفقوده بنیاد شهید است که موجب شده رسوایی رسانه اي و قضایی که در بانک دي رخ داده، تا کنون در سازمان اقتصادي کوثر تکرار نشود. ارادت و وابستگی اسکندري به او تا حدي است که با توجه به همه ي موضوعات و حواشی هاي سازمان اقتصادي کوثر و نقش اسکندري و گاها برخی اعضاي خانواده او در اختلاس هاي آن و حتی برخی سوء استفاده هاي مالی مدیران سازمان کوثر (که مواردي در ادامه بیان خواهد شد)، محمد رضا اسکندري با قطعیت می داند که تا سال 97 در این جایگاهش خواهد ماند و تا آن زمان او و مدیران فاسدش می توانند براي آینده سیاسی خود و حتی تاثیر گذاري با استفاده از توان مالی سازمان اقتصادي کوثر براي انتخابات هاي پیش رو، برنامه ریزي کنند. حتی زمانی که زمزمه هاي خروج بنیاد شهید از فعالیت اقتصادي به سبب اختلاس ها و پول شویی هاي گسترده آن مطرح شد، با توافقات پشت پرده محمد جواد ایروانی و محمد رضا اسکندري، طرح واگذاري شرکت هاي برتر و پول ساز سازمان اقتصادي کوثر به ستاد اجرایی فرمان امام (که رییس سابق آن محمد جواد ایروانی بود) کلید خورده و با انتقال سهام شرکتهاي فوق به این مجموعه همچنان دامنه فساد هاي متنوع و گسترده این افراد ادامه دار خواهد بود. از نفوذ گسترده و حمایت همه جانبه ایروانی نسبت به محمد رضا اسکندري همین قدر کفایت می کند که حتی وزارت اطلاعات جمهوري اسلامی و سازمان قدرتمند بازرسی کل کشور نیز توان دخالت در امور سازمان اقتصادي کوثر را ندارند و هرکس که مزاحم اینان شود یا تطمیع میگردد و یا به نحوي حذف می شود. خریدن بازرسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور، معاونین و مدیران ارشد بنیاد شهید، برخی نمایندگان مجلس و عدم درز هرگونه اطلاعاتی از حجم عظیم فساد هاي سازمان اقتصادي کوثر حتی با توجه به تهدید هاي رسانه اي خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص بنیاد شهید، همگی نشان دهنده قدرت این مافیاي فساد آن هم در دل مجموعه بنیاد شهید و حتی بیت رهبري ایران است. حفظ و حراست از اسکندري و همراهان او به اندازه اي براي محمد جواد ایروانی مهم است که حتی پست مدیر حراست مجموعه سازمان اقتصادي کوثر نیز قابل جابجایی و تغییر نیست و شخصی بسیار بدنام و مفسد همچون مهدي ابراهیمی سکان مدیریت حراست مجموعه کوثر را برعهده داشته و حتی حراست کل وزارت اطلاعات نیز توان بازخواست اعمال خلاف او را ندارد. ابراهیمی و عده اي از اطرافیان و دوستان او که در حراست کوثر سالها است لانه گزیده اند، هر آنچه از فساد و اختلاس را که توانسته اند انجام داده و این غول بزرگ کشاورزي ایران را به منجلاب فساد و تباهی تبدیل کرده اند. شخص مهدي ابراهیمی که از اقوام محمود مولوي زاده ریاست اسبق حراست بنیاد شهید و مدیر کل فعلی رسیدگی به شکایات بنیاد است، به همراه تنی چند از هم پیاله اي هایش مانند حسام مومنی نسب، مجتبی امینی، کلهر و افرادي دیگر در مجموعه سازمان اقتصادي کوثر مانند عظیم جلالی، سعید خان دایی قمصري، غلامرضا پناه، سعید شکوري و ...گروه مفت خورانی هستند که در جهت اهداف اسکندري هر کاري انجام می دهند. اینان که حقوق هاي بی حساب و کتاب (گاها بالاي 15 میلیون در ماه) و پاداش هاي عجیب فقط از سازمان کوثر دریافت می کنند و از شرکتهاي زیر مجموعه آن نیز که مدیران منتصب به خود دارند نیز پول هاي مفت و بی حسابی می گیرند، مانند انگلی در این مجموعه رشد کرده و اکنون به اژدهایی هفت سر تبدیل شده اند. هر چه موضوعات و معامله هاي سیاسی افرادي مانند ایروانی و اسکندري بزرگ و مهم است، کارهاي این افراد پیچیده و پر از حواشی هاي اخلاقی و فساد هاي مالی و کاري متعدد است. فردي مانند مهدي ابراهیمی که زمانی در تدارکات وزارت ورزش مسئول خرید اقلامی بود که بیش 100 هزار تومان قیمت نداشت، اکنون در مسند مدیر حراست با همراهی و همکاري مفسدین، عامل جابجایی میلیون ها تومان پول است. مدیران زیر مجموعه ابراهیمی مانند: حسام مومنی نسب که خود با برخی زنان متاهل و مجرد شرکتها ارتباطات غیر اخلاقی دارد و به رشوه گرفتن معروف و مشهور است، مجتبی امینی که به مجتبی دیوانه معروف بوده و عوارض جسمی و روحی ناشی از جنگ ایران و عراق و جانبازي را همراه دارد و بعلاوه با فوت همسرش او نیز در سنین پیري، به ارتباطات با دختران و خانمهاي شرکتهاي زیر مجموعه سازمان کوثر و استفاده هاي متعدد از آنان روي آورده، کلهر که به واسطه ازدواج با خواهر دکتر شهرکی (از مدیران حراست سازمان کوثر) به پست هاي حراستی و مدیریتی رسیده و از اعضاي وفادار و فدایی ابراهیمی است، عظیم جلالی که پس از رسیدن به پست مدیر کل مالی سازمان کوثر و حساب سازي هاي متعدد براي اسکندري و دوستانش از حقوق و مزایاي نجومی بهره ها برده و رقم سنوات بازنشستگی او با کمک هاي اسکندري به مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان رسیده، سعید خان دایی قمصري که اثلا معلوم نیست چه کاره در سازمان پر از فساد کوثر است و صرفا به خاطر فرزند شهید بودن به پست و مقام رسیده و از این دست افرادي که چیزي جز لاشخور در بدنه کرم خورده سازمان اقتصادي کوثر نیستند و هر روز بیشتر از گذشته تیشه بر ریشه آن می زنند، نمونه هایی از انتصاب مدیران فرصت طلب نالایق توسط اسکندري است. فروش اموال و ساختمان شرکتهاي وابسته به سازمان اقتصادي کوثر از طریق مدیریت مستقیم حسین شاهوي (قائم مقام سازمان کوثر) و شناسایی سود از این راه براي این مجموعه ي رو به تباهی گویی آخرین راهکار باقیمانده براي اطرافیان محمد رضا اسکندري می باشد تا با این روش چند صباحی بیشتر او را سر پا نگه دارند و در زیر سایه او به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اگر چه شخص اسکندري در برخی موارد قاطعانه با این اعمال انتحاري اطرافیانش مقابله می کند و سعی دارد تا آبروي خود را بازیچه دست آنان نکند، اما معاملات سیاسی درون سازمانی این افراد و تبانی هاي متعدد با اسکندري در برخی موارد قدرت مدیریت او را رو به افول برده است. زمانی محمد علی شهیدي ریاست بنیاد شهید قصد برکناري اسکندري را داشت و حتی از فیلتر محمد جواد ایروانی نیز عبور نموده بود، ولی آنچه که مانع انجام این تصمیم گردید معامله سیاسی اسکندري با شهیدي بود. ماجراي این معامله به انتصاب مدیر عامل شرکت تکلم از زیر مجموعه هاي سازمان کوثر باز می گردد که توسط میعاد صادقی خواهر زاده و داماد شهیدي به اسکندري تحمیل گردیده بود و در زمان مدیریتش با وارد کردن 5000 دستگاه خودرو مزدا به نام بنیاد شهید و با ارز دولتی و سپس فروش در بازار آزاد و قیمت بالا سود سرشاري را نصیب تیم مفسد میعاد صادقی نموده بود. ماجرایی که از طرف اسکندري و کاملا هوشمندانه استفاده شد تا با این معامله سیاسی مانع برکناري اش توسط شهیدي شود. قسمت جالب این قضیه عدم انتشار آن توسط خجسته رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید است که با بزرگنمایی داستانهاي فساد بانک دي، بیمه دي، شرکت سبحان و چند مورد دیگر این تخلف را به حاشیه برده و خود نیز با کمک شهیدي و واسطه گري او به حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی، در دوره دهم انتخابات مجلس مورد تایید صلاحیت قرار گرفت (در مرحله نخست رد صلاحیت گردیده بود) و توانست دوباره در مجلس شوراي اسلامی حضور داشته باشد. داستان هاي شیرین تخلفات اقتصادي و فساد هاي اخلاقی بنیاد شهید و سازمان اقتصادي کوثر، این مجموعه ها را به بهشتی براي سهم خواهان حکومت اسلامی تبدیل کرده است و گویی این سهم خواهی تمامی ندارد. همه مدیران رده بالاي سازمان کوثر مشکل فساد اقتصادي را به نحوي دارند و این موضوع در معاونت اقتصادي سازمان اقتصادي کوثر و البته شخص غلامرضا پناه (معاون اقتصادي اسکندري) به طرز آشکاري وجود دارد. او که در انتخابات سعی در کاندیداتوري داشت ولی مورد تایید صلاحیت قرار نگرفت، با استفاده از ارتباطات خود توانست مبلغ هنگفتی را براي هزینه هاي انتخاباتی از تعدادي سرمایه دار تهرانی بگیرد و خرج هزینه هاي انتخاباتی دوستان حزبی خود بکند و در مقام معاونت اقتصادي سازمان کوثر قصد به دست آوردن این پولها به هر طریق ممکن را دارد. شرکت هاي سازمان کوثر مثل کشت و صنعت شریف آباد که خواهر زاده سید جواد عادلی دوست دیرینه اسکندري آن را اداره می کند و داراي مشکلات فساد بیشماري است و یا شرکت معین کوثر که جزء شرکتهاي زیان ده سازمان اقتصادي کوثر بوده و حتی بودجه پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و یا شرکتی مانند تکلم که به نابودي کشیده شده، شرکت کاونده که سرمایه هاي با ارزش خودش را به باد داده، شرکت منتصران که خیلی آرام و بی سر و صدا منحل شده، شرکت روغن نباتی جهان که با قیمتی مفت فروخته شده، شرکت زیان ده شهاب، شرکت بی کار سیمکات، شرکت تهران الکتریک و ماجراهاي عجیبش، شرکت سبحان و تخلفات گستر ده اش، شرکت ایمن آسایش کوثر و کسب و کار احمقانه اش، شرکت اسپید شاهد و حجم بالاي رشوه هاي پنهان مدیرانش و بدنام کردن نام بنیاد شهید، شرکت هاي بورسی بنیاد شهید و خریدن هکتار ها زمین در اقصی نقاط ایران و پولشویی هاي متنوع با این روش براي احزاب سیاسی، بانک دي و 800 میلیارد وام بدون ضامن که به تیم مفسد میعاد صادقی و برخی معاونین ارشد بنیاد شهید پرداخت کرده، شرکت تلمار و شرکتهاي زیر مجموعه هلدینگ کشاورزي که مدیرانشان یا دزدان وابسته به میعاد صادقی و مهدي فقیهی از معاونین سابق شهیدي و البته فامیل درجه یک او هستند، یا وابسته به محسن انصاري و نوکران او در حراست سازمان کوثر هستند و یا وابستگان مدیران ارشد سازمان اقتصادي کوثر می باشند (مثل شرکت صنایع و معادن کوثر، شرکت معین کوثر و ...) همگی جزئی از حجم سنگین اختلاس هاي صورت گرفته در سازمان اقتصادي کوثر می باشند. در این میان رسانه هاي خبري نیز از این سفره پر زرق و برق اسکندري بی نصیب نمانده و هر از چند گاهی مصاحبه اي از او انتشار و کمکی چند میلیونی می گیرند و یا مانند داود حسین زاده سردبیر شهید نیوز، به بدنه بنیاد شهید و سازمان کوثر نفوذ کرده و علاوه بر مبلغ ماهیانه 400 میلیونی تحت عنوان تبلیغات، براي شرکتهاي سازمان اقتصادي کوثر نیز مدیر انتخاب می کنند. این سفره رنگین که بر رودخانه ي خون جوانان ایران زمین پهن شده، هم شکم این شغال صفتان را پر و دندان طمع آنان را بیش از گذشته تیز می نماید، و هم با رانت ها و انحصاري که در بازار ایران براي فعالیت هاي اقتصادي بنیاد شهید وجود دارد امید آینده آنان را زنده نگاه می دارد. خانواده هاي دردمند کشته شدگان جنگ ایران و عراق که به خانواده هاي ایثارگر و فرزندان شهید و جانباز معروفند، همان کودکان ساکت دیروز، امروز با چالش غارت اموالی مواجه اند که به نام آنان و به کام گرگ هاي باران دیده و درنده اي است که خود را وارث خون کشته شدگان جنگ یا همان شهداء و حامی خانواده هاي آنان می دانند. غالبا قومی که از جان، زرپرستی میکنند * لشگر بیچارگان را، سرپرستی میکنند سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست * لَنگی این قافله، تا بامداد محشر است جمله اي از آیت اله خمینی که از گذشته در نامه هاي بنیاد شهید حکومت اسلامی به چشم می خورد و هنوز نیز استفاده میشود، شرح حال این بازماندگان است: هر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهداء و ایثارگران است. امروزه هر کس که از بیرون به این مجموعه ي فساد و تباهی می نگرد، به حال افرادي که براي حفظ این حکومت اسلامی کشته شده اند (چه در جنگ با عراق و بعد از آن، و چه در جنگ سوریه و ...) افسوس می خورد، زیرا امروز همه می دانند آنان که از مصائب جنگ و حوادث پس از آن در امان بوده و با ورود به احزاب سیاسی، صاحب کرسی و صندلی حکومتی شده اند، " فَلیست تصلح الرّعیۀ الا بِصلاح الولاة و لا تَصلح الولاة الا بِاستقامۀ الرَّعیۀ " برندگان واقعی و صاحبان غنائم انقلاب و کلید دار گاو صندوق بنیاد شهید هستند. مردان واقعی همه در خاك خفته اند. مردم صالح نمی شوند مگر با اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی شوند مگر با استقامت مردم. فعالیتهاي اقتصادي بنیاد شهید بنیاد شهید استقلال مالی و اداري دارد و امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به نهادهاي عمومی غیر دولتی و در چارچوب بزرگترین بنگاههاي اقتصادي ایران است. اساسنامه مصوبه و آیین نامههاي مربوط زیر نظر رییس جمهور و نظارت آیتاالله خامنهاي اداره میشود. این بنیاد اینک یکی از کشاورزي و دامپروري بنیاد شهید با سازمان کشاورزي کوثر در این بخش فعال است. در مجموع بیش از 20 شرکت دارد و در واردات خوراك دام به ایران سهم حداقل 30درصدي را دارد. سه شرکت زربال، خوراك دام پارس و زربال متهم به تخلف مالی گسترده هستند. علاوه بر این شرکتهاي مرغک، چینه، خوراك دام مشهد و مجتمع کشت و صنعت شرق هم ازشرکتهاي مطرح سرمایهگذاري اقتصادي کشاورزي کوثر هستند.شرکت خدمات کشاورزي کوثر به تنهایی 74درصد ار تجهیرات مورد نیاز بخش کشاورزي و دامپروري ایران را تامین میکند. توسعه صنایع و معادن بنیاد شهید حداقل مدیریت و مالکیت هفت معدن در نقاط مختلف ایران را در اختیار دارد. معادن قروه، چینی ازنا، مرمریت ماکو و خرمآباد تنها بخشی از معادن در اختیار سازمان هستند. این سازمان چهار درصد سنگ تزئینی تولیدي ایران را در اختیار دارد. در بخش صنایع نیز سرمایهگذاري سبحان، سرمایهگذاري بوعلی و هلدینگ انرژي هرمز شرکت ذخیره شاهد سهامدار عمده و خرد در سازمان بورس ایران به شمار میآیند. صنایع غذایی بنیاد شهید با خرید سهام شرکتهاي قندي و لبنی در مالکیت بسیاري از این شرکتها سهم دارد. همچنین در تولید و واردات روغن نباتی و گوشت قرمز به ایران هم شرکتهاي وابسته به این سازمان فعال هستند. لبنیاتی ریتا از جمله شرکتهاي وابسته به بنیاد شهید هستند. قند بردسیر، روعن نباتی پارس، روعن جهان، روغن کشی مشهد، قند پیرانشهر، قند خراسان، تامین ساختمان فعالیت بنیاد در حوزه ساختمانسازي بسیار گسترده است.علاوه بر شرکت سرمایهگذاري تامین ساختمان کوثر، شرکت ذخیره شاهد نیز در این عرصه فعال است و بیش از 20 پروژه در دست اجرا دارد. ساخت پروژههاي تجاري در کیش، تهران و مشهد تنها بخشی از فعالیتهاي بنیاد شهید است. شرکتهاي آسمان آفرین، آتیهسازان شاهد خراسان، بهدشت چمستان، پاداد و آبوخاك کوثر از جمله شرکتهاي وابسته به بنیاد در عرصه ساختمان سازي به شمار میآیند. برق و الکترونیک بنیاد شهید با نام اختصاري صبا در حوزه صنعت برق و الکترونیک ایران فعالیت میکند. شرکت سرمایهگذاري برق و الکترونیک سازمان اقتصادي کوثر سهامدار عمده 20 شرکت بورسی و فرابورسی ایران به شمار میآید. صبا در شرکتهاي تکنوتاز، کنتورسازي، تولید قطعات هوشمند، تامین تجهیزات الکترونیکی صنایع نفتی فعال است. سرمایهگذاري بانکداري ایران وارد شده است. بنیاد شهید از سال 79 و با تاسیس بانک دي به صورت رسمی به حوزه بانکداري و بازار پول صرافی دي، بانک دي، بیمه دي، صندوق سرمایهگذاري دي، صندوق ذخیره شاهد، صندوق سرمایهگذاري کوثر، سرمایهگذاري بوعلی، سرمایهگذاري سعدي و سرمایهگذاري سبحان از جمله شرکتهاي وابسته به بنیاد شهید هستند. بازرگانی و تجاري دو شرکت سرمایهگذاري سبحان و ذخیره شاهد داراي زیرمجموعه بازرگانی هستند. شرکتهاي منتصران، تحفه، خوراك دام پارس، شرکت بازرگانی اسپید، بازرگانی فلزات، شمس دبی، شاهد آلمان و فروشگاههاي آزاد از زیرمجموعههاي بازرگانی بنیاد شهید به شمار میآیند. واردات عمده مکملهاي دارویی و غذایی به ایران در اختیار شرکت اسپید شاهد است. انرژي بنیاد شهید با شرکت ذخیره شاهد و سرمایهگذاري سبحان و سرمایهگذاري بوعلی در حوزه آروماتیک از فعالیتهاي اعلام شده بنیاد شهید در حوزه انرژي است. انرژي نیز فعالیت میکند. مخازن ساحلی ایران در بندر رجایی و فروش هیدروکربن و روغن همچنین سرمایهگذاري سبحان مالکیت سهام پتروشیمران و فسفات کارون را در اختیار دارد. پارس انرژي شاهد کیش، نصر شاهد و مولد انرژي شاهد هم وابسته به بنیاد شهید هستند. دو شرکت حمل و نقل هدف و حمل و نقل گسترش شاهد هم در حوزه حمل و نقل انرژي فعالیت میکنند. جهت دریافت اسناد و مدارك تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.

دسترسی به اطلاعات بیشتر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top