بيانيه جبهه دموكراتيك ايران در باره اعدامهاى گسترده

بيانيه جبهه دموكراتيك ايران در باره اعدامهاى گسترده

.حكم اعدام جنايت مقدس جمهورى اسلامى و بر ضد حقوق بشر است، آنرا محكوم مى كنيم

حكومت تروريستى و تروريست پرور جمهورى اسلامى، نه بدليل حمايت و حفظ منافع مردم و كشور ما ايران كه بدليل حفظ حكومت فاسد خود است كه دست به جنايت ميزند، اعدام يكى از راههاى اقدام به جنايت مقدس است، جناياتى كه در شنيع ترين شكل خود صورت مى گيرد، در واقع اين ايدئولوژى دينى جمهورى اسلامى و روحانيون جنايتكار حاكم هستند كه هر روز انسانهاى بيشترى را به كام مرگ و نيستى مى كشاند و هر روز بر گستره جنايات حكومت مى افزايند.

 

نظام ايدئولوژيك و دينى حاكم بر سرنوشت كشور ما كه در پيچيدگى هاى سياستهاى بين المللى و با سوء استفاده از جو و فضاى نا آگاهى حاكم بر جامعه ما بر سرير قدرت تكيه زده است، با تفكر و ذهنيت ضد انسانى كه بر محتوا و ماهيت دينى اش منطبق است، با اعمال و گسترش خشونت و مرگ در سطح ملى، نشان داد كه نه با فرهنگ انسانى قرابتى دارد و نه مسئوليتى در امور كشوردارى و مصالح مهم كشورى احساس مى كند

با توجه به آمارهايى كه امروز ديگر قابل كتمان نيستند، جمهورى اسلامى به دومين كشور انسان كش در سطح جهان معرفى شده است، اين واقعيت كه جمهورى اسلامى در كشتار هموطنان ما با مخالفت جدى جامعه جهانى رو برو نمى شود، قضاوتى است كه ما بايد بكنيم، توجه داشته باشيم كه دقيقا پس از تفاهم ننگ آور جمهورى اسلامى بر سر پروژه اتمى و واگذارى و تسليم اين حكومت در برابر غرب است كه رژيم با خيالى آسوده به كشتار و اعدامهاى جنون آميز سرعت ديوانه وارى بخشيده است، بگونه اى كه در دو هفته گذشته بيش از بيست نفر از انسانها بصورت عيان و علنى در مقابل چشم و انظار بين المللى به قتل رسيده و اعدام شده اند، اين در حالى است كه دولتهاى غربى بر روى تمام اين جنايت چشم بسته و موضوع حقوق بشر در جمهورى اسلامى را به فراموشى سپرده اند

شور بختانه فساد و سياستهاى فساد برانگيز جمهورى اسلامى در تمامى اركان كشورى و اجتماعى گسترانيده شده است و ضايعات اجتماعى وسعيى را در سراسر كشور بوجود آورده است، در اين شرايط است كه غرب نه تنها در مقابل اين نظام ويرانگر اقدامى به طرفدارى از حقوق بشر نمى كند، كه بخاطر منافع عظيمى كه از طريق ضعف و فتور حاكم بر جمهورى اسلامى و خصوصيات خيانتكارانه حكومت نسبت به منافع ملى كشور و ضديت با حقوق هموطنان ما است، استفاده كرده و بظرفيت اين حكومت بمنظور بقاء و منفعت برى مالى و اقتصادى طولانى مدت، از اين حكومت فاسد حفاظت مى كند. اين روشن است كه سياستهاى اعدام و انسان كشى مى تواند در پناه حمايتهاى ضمنى كشورهاى منفعت طلب ادامه يابد و از اين زاويه جان پناهى در مقابل مردم ستمديده كشور ما موجود نباشد

اكنون كه اين واقعيت بر همه ما اشكار است، حمايت همه ايرانيان آگاه، مبارز از مردم تحت ستم جمهورى اسلامى يك ضرورت انكار ناپذير است. جمهورى اسلامى چرخ انسان كشى است و تا زمانى كه در قدرت و ميدان سياسى كشور ما جولان مى دهد، مردم كشور ما به هر دليل ناموجه اى اعدام شده و بقتل مى رسند، مردم سركوب شده و تمامى حقوق حقه خود محروم مى شوند، مبارزان و پيشروان كشور زندانى و شكنجه مى شوند. اين بازيهاى جهانى و سياستهاى ضد مردمى جمهورى اسلامى سرانجام تيره اى را براى كشور و مردم ما رقم زده است كه بايد هر چه سريعتر نسبت به توقف آن، تلاشهاى بسيارى توسط مخالفان جمهورى اسلامى صورت گيرد

بهم پيوستن و تشكيل صف متحد ايرانيان آزاده و دموكرات در خارج از كشور و حمايت مقتدرانه از مردم ايران در توقف اعدام اين پديده شوم، تلاش همگانى براى آزادى زندانيان سياسى و حقوق بشرى، روزنامه نگاران و فعالان مدنى و دفاع از حقوق زنان و حق معيشت كارگران و معلمان و همه حقوق بگيران كشور اقدامى است كه در حمايت از جنبشهاى اعتراضى موجود در كشور مى تواند عملى شود، اين عمل، نقطه آغاز اقدامات مشترك و سراسرى بر عليه جمهورى اسلامى خواهد بود. براى حمايت از مردم ايران، همه بسوى اقدامات مشترك و هماهنگ به پيش برويم،

زنده باد آزادى

گسسته باد زنجير استبداد

برقرار باد دموكراسى در ايران

جبهه دموكراتيك ايران

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top